Földönfutó
A Béke sugara
OKKULT KÖLTÉSZET
Szófia Hangja
Szófia Hangja Száll
Szabadság és szeretetSzófia hangja száll

 

 

 

2011. február-március

 

Készítette: Nátloz Ólzsál Ygan

                                            (Nagy László Zoltán)

 

________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Antro - Ember

 

 

Mily parányi lény az ember

Ki térbe lép az idő örökéből,

És asztrál-mentál burkában

Önön dicsőségét hirdeti.

 

Szabad vagyok – gondolja,

De örökké kínzó szellemi éhsége

Hajtja, fűti és perzselő lángjával

Állandó keresésre készteti.

 

Mit talál, nem érti. Vagy, ha igen,

Nem tetszik néki és próbál 

Előle menekülni, s a kényelmes

MATÉRIÁBA VISSZSÜLLYEDNI.

 

Nem érti, hogy az Ég kékje

Éter-testének, a csillagok fénye

Asztrál-Énjének része, a végül

KRISZTUSBAN kell meghalnia.

 

 

Krisztusban meghalni

 

Krisztus, ki a Napról érkezvén

Az Időből Térbe lépett, s évezredek

Inkarnációi során előkészített

Embertestbe szállva — hála a Szféráknak,

S néked Zoroaster — harmincévesen

JÉZUSBÓL –KRISZTUSSÁ lett.

 

Újra elhozta az Időt, s megmutatta

Ha meghalsz – s elhagyod a Tér világát

Szellemed visszatagozódik

Az IDŐ ÖRÖK ÁRAMÁBA.

De ha a Térben igéződve kísértetként

Ott maradsz – Szellemed elsorvad.

 

De Krisztus hírül adja:

Mikor legyőzöd a Teret (tested) és

Megismered a Napot

A Tér teremtőjét, És Krisztus révén

A Napba helyezve érzed magad,

S akkor eltűnik a MAJA.

 

 

 

Ars poétika

 

Ember-féreg vagyok!

 

Sokáig csodáltam Önmagam

De már látom, hogy Ego (Ahrimán) bábjaként

Újfent a Gonosz uralkodik az anyagban általam.

 

Már nem vágyom úgy sikerre, rangra

Pénzre, élvezetre és Hatalomra, mint rég,

De érzem, hogy a Gonosz még mindig bennem él.

 

Vágyak formájában –Elementálok seregével

Újra és újra fülembe duruzsolja, hogy:

„Gyerünk DÖGEVŐ (húsevő)

Enged át tested nekem (sex, drog által)

S megmutatom, hogy kéjes-élvezettel

Hogyan habzsolod az Anyagi Létet!

Te parányi Ember-féreg”

 

Mihály Arché! Hozzád kiáltok!

Adj erőt, hogy az úton, melyen elindultam

— hála néked Christian Rosenkreutz,

Rudolf Steiner és Dubravszky László —

Legyen merszem végigmenni és a Matéria

Börtönláncait véremmel feloldva:

A Szabadság és Szeretet Szellemévé válhassak!

 

 

 

 

Karma - Sors – Végzet

 

ATYA – FIÚ - SZENTLÉLEK

 

„Az Atya ajándékba adta a Karácsonyi gondolat által

A Fiút – aki a Húsvéti gondolat által teljesedett be

És Hírül adta a Pünkösdi gondolatot:

 

Ex deo nascimur – az Ember az Isteniből született

In Christo morimur – Legyőzni a halált a halálban (Krisztus elhozta az Időt a Térbe)

Per Spiritum sanctum revivscimus – Szellemi sugárzás belső átélése”

 

 

Ez a Karma célja és küldetése

Melynek az utóbbi 2000 év óta Őrzője:

KRISZTUS: a Nagy Küszöb Őre

 

 

 

Szférák: a 3 Hierarchia 9 tagozata – az Angyalok 9 kara

 

I. Őrangyalok

Angyalok, ti emberek önként vállalt szolgái

Kik ős-szeretettel átitatva óvjátok, vezetitek a vak,

Esendő és gyarló gyermekeiteket: Az anyagba plántált szellemet:

Az Embert.

 

II. Népszellemek

Arkangyalok, népek szellemei, kikben egy nemzet él.

A Korszellem által vezérelve irányítjátok saját népetek

És az emberfejlődés útján ti is a Teremtőt szolgáljátok:

A Kozmoszt.

 

III. Korszellemek

Archék, Kik csillagévben számolva, korszakokon át

Építitek az emberszellem léttagozatait, hogy a tudatlélek

Manas-szá, a Manas Budhivá, s a Vulkánon a Budhi

Athmává váljon.

 

IV. Magasabb Hierarchiák

Formaszellemek: Exousiai,

Tevékenység szellemei: Dynameis,

Bölcsesség szellemei: Kyriotétes

 

Akarat szellemei: Trónok,

Harmónia szellemi: Kerubok

és Szeretet szellemei: Szeráfok

 

Ti, Kik mérhetetlen áldozat árán

Lényetek részét kisugározva

Az élettelen entitásokból –ÉLETET

Teremtetteket és Teremtetek:

KÖSZÖNJÜK NÉKTEK!

 

 

MIHÁLY ARCHÉ

 

Te, aki Krisztus földre szállta után seregeddel vezeted a Napot és annak szféráját

S a kozmikus intelligenciát feláldoztad az ember-szellem érdekében

Tudom, hogy visszakapod és onnantól a Pán-intelligencia

Őrzője leszel.

 

Te, aki oltalmazod és bízod a magára hagyott ember-szellemet

A másik hat: Oriphiel (Szaturnusz), Anael (Vénusz)

Zachariel (Jupiter), Raphael (Merkúr), Samael (Mars),

Gabriel (Hold) ellenében is.

 

Te, aki Gigászi küzdelmet fojtatsz Ahirmán ellen anyagi, éteri

És asztrál síkokon: Tudd meg az ember is, úgy látja, hogy:

ÁLDOZATOD HATALMAS de JUTALMAD

MÉRHETELEN lesz.

 

 

Gondolatok az emberfejlődés fokairól a Teremtés tükrében

 

És lám, minden, ami ma korszerű, modern,

S így az ember pillanatnyi fejlettségi fokának megfelel,

Holnapra megmerevedik, és dogmává lesz (vallás).

Majd onnantól számítva az Ellentét-erők:

Lucifer, Ahrimán, Azurák szolgálatába áll.

 

I. Jelen:

Az Ember földi léttagozatának célja:

A Szívgondolkodás kifejlesztése.

S ezen keresztül a Manas (klauzál test)

Csírájának elültetése az „ember-testbe”. 

 

II. Jövő:

Manas: a teljes megvilágosodottság, a Szentlélek-princípium,

Budhi: az univerzális szeretet képessége, a Fiú-princípium,

Athma: a teremtő, alkotó akarat képessége, az Atya-princípium.

 

III. Ellentéterők a Jelenben:

De jaj, ha a mai gondolati (metál) erők

Az alacsonyabb léttagozatok szolgálatába állnak:

Ha a mentál az asztrál szolgálatába lép

S a szaporodási erőit örömszerzésre (sex), vagy

A táplálkozás erőit ínyenc célokra használja.

Úgy animális (állati) embert teremt.

 

Ha a mentál nem a Manast építi

S érzelem nélküli, hideg, szívtelen

Gondolatokat és Kapcsolatokat teremt,

Úgy démoni (szívtelen) emberré válik.

 

IV. Mentál a Jövő szolgálatában:

A kerubi embert építi, mely Szeretettel áthatott

Szívgondolkodó Ember-szellem.

Mentes még az Ellentét-erőktől,

Mert csak néhány Ember-szellemben

Fejlődött ki ez a Szellem–én (Manas).

 

V. A teremtő, alkotó akarat kifejlesztésének útja:

Magas szintű Ismeretből- Tudás

Magasabb szintű Tudásból- Bölcsesség

Legmagasabb szintű Bölcsességből– Szeretet

Egyetemes Szeretetből- Áldozatkészség

Áldozatkészségből, Önfeláldozásból:

TEREMTÉS.

 

 

A Golgotai Misztérium

 

Midőn az Ember-szellem az eredeti küldetését feledve

Az anyagba süllyedt (Bűnbeesés)

Szellemi látását elveszítvén Lucifer és Ahrimán

Szolgálatába állt.

 

De Krisztus – a Nap Szellem

Zarathusztra testét felvéve

Harmincévesen Jézusból Krisztussá lett.

S az Ellentét- Erőkkel küzdelembe kezdett.

 

De lám, míg Lucifert teljesen,

Addig Ahrimánt csak részben tudta visszaverni.

Hisz az Ember-testnek anyagi táplálék kell a Létéhez,

Mely csak anyagi testbe öltözve ismerhető fel.

 

A Magasabb Lények öröme és fájdalma

Az emberénél ezerszer nagyobb. S Jézusba izzó Fájdalom

Hasított midőn felismerte, hogy a régi ember még megértette

Isten szavát, de a mai azt már nem érti.

S a Logosz minduntalan

Bath-Kol szavait

Zengte fülébe:

 

Ámen

Uralkodik a Gonosz

Tanúja az eloldódó Énnek

Mások okozta maguk által

Elkövetett önös vétkeinket

Megéljük a mindennapi kenyérben

Amelyben nem úr az Ég akarata

Mert elhagyta országtokat az ember

És felejté neveteket

Ti Atyák a Mennyben.

 

 

S a szavakat megfordítván Krisztus Új imát adott,

Mely segít az embernek az Isteni Szellem keresésében:

 

„Mi atyánk ki vagy a mennyekben

Szenteltessék meg a te neved

Jöjjön el a te országod,

Legyen meg a Te akaratod,

Ahogy a mennyben úgy a földön is.

Mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma

Bocsásd meg a mi vétkeinket,

Ahogy mi Is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek

Ne végy minket a kísértésbe

Szabadíts meg a Gonosztól

Ámen.”

 

S a Golgotán Krisztus vére a Föld éterburkával

Teste a földrengéskor, a Föld testével egyesült.

Hald hát Ember az Igét:

Krisztus a Nap-létét feláldozta

S a Föld szférájával egyesült,

Hogy minket — aki akarja és csak azt — megmentsen

Az Önzés és EGO (Ahrimán) világától.

DE NE FELED: Krisztus az Éteri szférába

És nem az Anyagi síkon jön el újra közénk.

A FELTÁMADÁS ÉTERI SÍKON LESZ. 

 www.antropozofia.sokoldal.hu
Tetszett ez az oldal? Mutasd meg az ismerőseidnek is!